Start » Miljö & Kvalité

Miljö & Kvalité

Miljöpolicy

JA Markentreprenad AB ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför

–         öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda

–         påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer

–         se miljöförbättrande åtgärder som investeringar

–         förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.

–         ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

 

Kvalitépolicy

JA Markentreprenad AB ska genom att ständigt vara lyhörda och analysera information om marknaden och kunders behov erbjuda tjänster  som väl svarar upp mot kunders krav, förväntningar och behov.

Genom att hela tiden hålla oss informerade om vilka miljöbetingade krav som kan ställas på de tjänster vi marknadsför kan vi snabbt anpassa oss efter detta och vid behov vidtaga förändringar.

Vi ska hålla oss informerade om de lagar och regler som gäller vår verksamhet och så snabbt som möjligt anpassa verksamheten till nya krav.

Orsakerna till reklamationer och garantiåtaganden skall dokumenteras och utvärderas för att lära för framtiden.

För att säkerställa personalens höga kompetens bedrivs kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna  för att uppnå de ställda målen.

 

KONTROLL

För att säkerställa intentionerna i denna kvalitetsplan har vi väl utarbetade rutiner för kontroll att kvalitetsmålen uppfylls enligt plan.

Ledningen i JA Markentreprenad AB följer månadsvis upp arbetet och svarar också för en årlig utvärdering tillsammans med medarbetarna.

 

Copyright © 2021 JA Markentreprenad AB Webbdesign och produktion av TAJP Produktion